www.bemowa.pl

:: Sesja XVI/07, Rady Bemowa. Stenogramy, komentarze.
Wiadomość dodana przez: Podatnik (2007-11-29 12:17:09)

Pełny zapis obejmujący czas od godz. 1715 do godziny 2145 . Relacja nie jest dokumentem, a jedynie autorskim przekazem przebiegu obrad samorządu.
Komentarze autorskie wprowadzono kursywą.!7 15???
Kierowniczka wydziału kultury pani Urszula Białas zreferowała stan przygotowań powitania roku 2008 i prosiła o przyjęcie stosownych zapisów w uchwale Rady, bo czas nagli.
?Feta za 100.000 z?. Same fajerwerki 12.000 z?.?Bezalkoholowa, rodzinna.
Jedna z nielicznych tego typu, na otwartym powietrzu, impreza pod auspicjami Ratusza z zakazem sprzeda?y alkoholu.
W zesz?ym roku, jak zauwa?y? radny Maciej Ryszkowski z PiS, kosztowa?a 54.000 z?. Wskaza? te? na du?? rozbie?no?栭iꤺy szacunkiem wydatk󡠰rzedstawionych przez wydzia? kultury, a jego analiz? rynku. Wyrazi? w?tpliwo?栣o do atrakcyjno?ci artystycznej wykonawc󡠼stradowych proponowanych na ten wiecz󲎠
Po dobrze przygotowanym wyst?pieniu zosta? zasypany gradem argument󡠢ez jednoznacznych danych przez z-cꠢurmistrza pana Bohdana Szulczy񳍊ego. Koszty zesz?oroczne przedstawione przez radnego Ryszkowskiego uznano za niemiarodajne, gdy? cz꜌ zosta?a spisana na bie??cy rok bud?etowy.
Czy tegoroczne s? pokrywane w ca?o?ci z tego roku nie zosta?o potwierdzone tote? nie wiemy dalej ile kosztowa? zesz?oroczny, a tym bardziej tegoroczny mo?e.
Pani Bia?as podkre?la?a, ?e koszt 100.000 z?. to maks, ale p󍊠nie zostan? sfinalizowane umowy z artystami, ochroniarzami, obs?ug? ,,cateringow?" itp. trzeba siꠎa tak? sumꠎastawi掠Nale?y jednak zwr󣊣 uwag꠿e jest ma?o ju? czasu i Rada powinna dokona栎a tej sesji rozstrzygni꣊a .
Radny,?pan Marek Cackowski z PiS proponowa? znale?栳ponsoring (piwny). Radny Aleksander?Kaczy񳍊 jego klubowy kolega uspokaja?, ?e je?li jest konkurs ofert i dokumentacja na pi?mie to wszystko mamy pod kontrol?.
No c󿬠typowa sytuacja. Przez ca?y rok nie wiedzieli?my czy bꤺiemy chcieli mie栓ylwestrowy pokaz sztucznych ogni i estradowej oprawy wybijania p󳮯cy. Teraz wszyscy chcemy (21 g?os󷠺a 2 wstrzymujace si꠩, a ?e czasu zosta?o ma?o to nawet radny Ryszkowski, w o?wiadczeniu ko񣯷ym, uzna? sw? wypowied? za nie jego tylko komisji, kt󲥪 jest uczestnikiem.
Pocieszmy siꏠi? je?li komu? kameralno?栭iejsca i splendor artyst󡠺akontraktowanych na noworoczn? zabaw꠰od naszym ratuszem nie odpowiada, to na placu Zamkowym mo?e zobaczy栰lejadꠧwiazd i pobawi栳iꠡ ci?bie, czyli bardziej hucznie. Milion z?otych wy?o?ony na metropolitalny rozmach, a? i sponsorzy piwni tam bꤹ, to te? mobilizuj?ce wyzwanie dla naszej lokalnej inicjatywy. Inna rzecz, ?e koszty musz? zosta栰oliczone i opublikowane za?noc nadchodzac? i t꠳przed roku.??

18 05
Punkt 9-ty porz?dku obrad o brzmieniu ,,Informacja Zarz?du nt. stanu realizacji siedziby PZPN oraz przygotowa񠤯 EURO 2012" zosta? przesuni괚 wy?ej.

Prezes PZPN pan Micha? Listkiewicz i jego sztabowiec do spraw Euro 2012 Adam Olkiewicz zostali przez Zarz?d zaproszeni na sesjꏠaby przedstawi栲adnym naszej dzielnicy szansꠣzynnego uczestnictwa w zorganizowaniu zaplecza hotelarsko-treningowego dla zawodnik󡠊 go?ci mistrzostw Europy w pi?ce no?nej w 2012 roku, ponadto potwierdzi栣hꌠwystawienia na Bemowie siedziby PZPN.
SzczegóŹŽŠe odpowiada?o im zlokalizowanie tej inwestycji na terenie Fortu Bema gdzie od lat trwaj? prace budowlane reaktywuj?ce istniej?ce tam obiekty sportowo-rekreacyjne wojskowego klubu sportowego Legia.
Zaanga?owanie siꠡ przygotowania do przyj꣊a na siebie czꜣi odpowiedzialno?ci za realizacj꠴ak du?ego przedsi꡺i꣊a wymaga od lokalnej spo?eczno?ci okresowych wyrzecze񏠏ecz jest do przyj꣊a o ile starczy nam wszystkim wyobra?ni, zapa?u i wielkiego wysi?ku koncepcyjno-realizatorskiego. Dziꍊ temu mogliby?my uczyni校 tej czꜣi miasta znakomit? bazꠤla rozwoju sportu zar󡎯 na skal꠭asow? jak i olimpijsk?. Z istniej?cego na Bemowie wci?? jeszcze du?ego zasobu zieleni i wyj?tkowo korzystnemu po?o?eniu wzglꤼm centrum stolicy, a jednocze?nie zachowaniu bliskiego kontaktu z masywem puszczy kampinoskiej mo?na by stworzy栎iezwyk?y pomost miꤺy natur? i wielkomiejskim ?ywio?em. Kroi siꠡi꣠du?a szansa na zwiꍳzenie udzia?u Bemowa w kreowaniu wizji Warszawy XXI wieku.
Jak zaznaczy? prezes PZPN w?a?ciwe inwestycje mog? i powinny zosta栰odj괼 o tyle bez wahania, o ile ich koncepcja wybiega栢ꤺie poza inspiruj?cy, ale nie jedyny cel jakim jest organizacja Euro 2012. W?a?nie dlatego siedziba PZPN wzniesiona tutaj mia?aby niejako tꠤalsz? wizje zakre?la掠Zwr󣊳 uwagꏠ?e w realizacji przedsi꡺iꌠmog? bra栾dzia? wszystkie podmioty gospodarcze w dowolnych konfiguracjach i liczy栭og? na subwencje rz?dowo-unijne do 75 procent.
Raczej przesadzi?, ale po to, by s?uchacze mogli poczuć şapach rzeczywistej manny.
Po wyst?pieniu prezesa Micha?a Listkiewicza zabra? g?os pan Adam Olkiewicz.
Istotnych pyta񠎊e by?o, jedynie pan Pawe?czyk, znaj?cy jak ?aden inny radny nasze inwestycje w Forcie, zauwa?y? ?e idea jest dobra, wpisuje siꠡ lokalny wieloletni harmonogram modernizacji i adaptacji teren󡠎iegdy? ca?kowicie monowskich za? obecnie w wiꍳzo?ci naszej dzielnicy. W programie tym za 180 mln. z?otych uj괯 zadania do 2012 roku. Jego pytanie, a zarazem sugestia co do finansowania przysz?ej?centrali PZPN kierowa?o zapa? go?ci ku Agencji Mienia Wojskowego posiadaj?cej swoje udzia?y w tym terenie.
Prezes PZPN w ostatnim g?osie obstawa? jednak przy kontrakcie z Dzielnic? na budowę łiedziby w?adz polskiej pi?ki no?nej.

By?o to ciekawe spotkanie, mo?na rzec pobudzaj?ce do intensywnego my?lenia, ale przede wszystkim intensywnej pracy nasz Zarz?d celem przed?o?enia Radzie konkretnych plan󡏠koncepcji no i ?cie?ek pozyskiwania ?rodk󡏠a zw?aszcza inwestor󡎠Czasu znowu mo?e by栺a ma?o.

19 08
Przerwa. A po przerwie zacz곯 si꠲obi栎ieco gor꣼j.
?

Gdzie, kiedy, a nawet jak bꤺie si꠰i?o na Bemowie alkohole, omawiano w kolejnym punkcie obrad. Sprawy mia?y dwa aspekty - jeden szczeg󳯡y, dotycz?cy pomy?ki Urzꤾ Miasta, kt󲚠odebra? terenom otwartym O?rodka Sportu i Rekreacji? przy ul. Obro񣳡 Tobruku mo?liwo?栲ozprowadzania piwa podczas organizowanych tam imprez na wolnym powietrzu.
Kierowniczka biura Dzia?alno?ci Gospodarczej i Zezwole񌏴;span style="mso-spacerun: yes">? pani Joanna Cho?uj prosi?a o przywr󣼎ie temu miejscu atrakcyjno?ci, gdy? oczywist? spraw? jest ?e podczas zabaw dzieci꣚ch alkohol nie bꤺie sprzedawany.
Czy?by ju? tylko dzieciaki potrafi?y siꌏt;span style="mso-spacerun: yes">? bawi栢ez alkoholu ).
Pan radny Pawe?czyk, z klubu LiD, w imieniu komisji rewizyjnej chcia? zakazu sprzeda?y alkoholu podczas happening󡠰rzy ratuszu, w Parku G󲣺ewska i na terenach rekreacyjnych? osiedla Przyja?񏠺a? pan Cackowski? zauwa?y? jeszcze inn? srog? pomy?k꠴ym razem lustrzan? wzgldem OSiR. W wykazie sto?ecznym podano ?e przy Szadkowskiego 3 mo?na prowadzi栤ystrybucjꠢrowarnianych produkt󡠰odczas gdy jest to szko?a (!) .
Po?piesznie wyja?niono dziwi?cym się Żsobom, ?e pomy?ki nie ma. Pawilon jest tak blisko szko?y (jak blisko, nie wymieniono) i tak prowizoryczny, i? nie mo?e mieć łwojego adresu, zatem u?ywa się Žajbli?szego. Ponadto alkoholowe napoje sprzedawane s? w nim nie od dzi??i gdyby co? nie tak to biuro dzia?alno?ci gospodarczej nie odnawia?oby zezwolenia.
O konieczno?ci nie? ograniczania ju? istniej?cej sieci rozprowadzania napojóˇ ş domieszk? etanolu nie powinien w?tpić Žikt. Wszak jak zapewnia? zastę°Ła pana burmistrza nic tak nie krzepi bud?etu naszej dzielnicy jak sprzeda? zezwoleń ŽĄ wyszynk.
Radych zak?opotanych, g곴niej?c? na Bemowie sieci? monopolow?, na zgodno?栺 Ustaw? o koegzystencji terytorialnej punkt󡠼dukacji naszych milusi񳍊ch z wysoko dochodowymi ?r󤳥mi bud?etowych korzy?ci dzielnicy, uspokojono, ?e ustawowe 150 m nie obowi?zuje? przedszkoli, ni? szk󳌏t;span style="mso-spacerun: yes">? aktualnie? powo?ywanych.
Bardzo ?yciowa interpretacja Ustawy. Dawno min곚 czasy gdy miꤺy piwiarniami i knajpami istnia? 300 metrowy teren zdemonopolizowany.
Powsta?e napi꣊e usi?owali roz?adowa栤baj?cy o kasꠡ?odarze. Pan? burmistrz? odwo?ywa? siꠤo zdrowego rozs?dku (skazanych na? bezradno?挏t;/em>) radnych.
Potꧥ przemys?u monopolu spirytusowego i pokrewnych odurza? jeszcze przed spo?yciem.?
Wydaje si꠿e nie wszystkich przekona?y takie wyja?nienia zw?aszcza w klubie radnych PiS.? Uchwa?꠺aakceptowa?o 15 radnych? z klub󡠐O i LiD. Podsumowuj?c: nie? wprowadzono postulowanych obszar󡠺akazu handlu alkoholem podczas imprez organizowanych przy Ratuszu, w parku G󲣺ewska,? w osiedlu Przyja?񎠐rzywr󣯎o prawo do handlu na terenie otwartym OSiR Bemowo przy ul. Obro񣳡 Tobruku, oraz nie cofni괯 zgody na handel alkoholem przy ul. Szadkowskiego 3. Co do nowo powstaj?cego przedszkola? niepublicznego, blisko?栯biekt󡠨andlu alkoholem, nie koliduje z Ustaw? o zakazie sprzeda?y tego rodzaju produkt󡠡 odleg?o?ci? mniejszej ni? 150 m.? Ustawa? nie wprowadza obowi?zku poniechania dzia?alno?ci przedszkolnej, jak ?te? likwidacji, ju? czynnego miejsca, poda?y trunku.
Ca?e szczꜣie, bo zak?adanie nowych plac󡼍 o?wiatowych by?oby dzisiaj w og󏼠niemo?liwe.
Nast갮y punkt obrad to rozstrzygni꣩e losu,? praktycznie martwych o?rodk󷠋szta?cenia Ustawicznego przy zespole szkolnym na ul. Irzykowskiego, przez likwidacj꠩ch, poza jednym wyj?tkiem - wieczorow? szko?? LVII,? kszta?c?c? przede wszystkim technik󷠩nformatyk󷬠kt󲱠przypisano do zespo?u szk󳠤ziennych.
W?tek szkolno-bud?etowy rzek?bym? boiskowy przewija? si꠪eszcze podczas drugiej czꜣi sesji po?wi꣯nej odpowiedziom na pytania mieszka񣳡 naszej dzielnicy, oraz interpelacjom? radnych.

Przewodnicz?ca komisji rewizyjnej (klub PiS) pani Magdalena Soszy񳍥-Kalinowska ustosunkowa?a siꠤo organu prasowego Zarz?du o do?栰retensjonalnie brzmi?cej nazwie Bemowo news.
Cz?on news czyta się Żczywi?cie zgodnie z wymow? angielsk?.
Dziwn? nazw꠯rganu uzasadniono przyj꣊em przez j꺚k polski s?owa news, o czym ?wiadczy stosowny zapis, w kt󲚭? ze s?ownik󡠪꺚ka polskiego, jakim pos?uguj? siꠌachowcy od promowania naszej dzielnicy, tym?e publikatorem.
W tym miejscu pani przewodnicz?ca klubu PiS zwr󣩳a uwag꠮a dwie sprawy. I tak - przy redagowaniu numeru na pa?dziernik zasada promowania dzielnicy zosta?a sprowadzona do promowania twarzy Platformy Obywatelskiej. Druga sprawa to dystrybucja w urzꤺie dzielnicy Bemowo agitki wyborczej, o nazwie ,,Bemowski ??cznik” na kilka dni przed g?osowaniem.
W zwi?zku z tym przewodnicz?ca pyta czy Zarz?d zwo?a Radꠐrogramow? organu prasowego ,,Bemowo news”, wy?onion? spo?r󤠲adnych wszystkich opcji politycznych, jeszcze w trakcie sk?adania numeru grudniowego BN.
Burmistrz oci?ga? si꠺ odpowiedzi? na postawione pytanie, du?o m󷩳 o niezale?nym redagowaniu organu dzielnicowego samorz?du, ,,bo co w?a?ciwie ma robi栒ada Programowa” zw?aszcza w trudnej sztuce promowania dzielnicy. Zostawmy to fachowcom.
Od wy?o?onej agitki odci?? się şdecydowanie, gdy? ani go o zgode pytano, ani by takiej zgody nie da?.
Powt󲺯ne przez radnego pana Cackowskiego, z klubu PiS, pytanie o termin zwo?ania Rady programowej ,,Bemowo News” zako񣺹?o wahania burmistrza i obieca? zwo?a株e w nadchodz?cym tygodniu, czyli pomiꤺy 3 a 7 grudnia.

Pytania, odpowiedzi, interpelacje.
MieszkańŁš Klemensiewicza od 1-1E stracili parkingi podczas przebudowy ich ulicy i ul. Czumy.
Zastanawiaj? siꠍiedy i czy za s?uszn? rekompensat? przej곥 te tereny dzielnica.
Przy poczcie ul. Roz?ogi 10 zbiera się ˛ozchwiany element i mieszkańŁš okoliczni czuj? niepokóŞŽ 
O tym miejscu wypada doda揠?e jest to mini centrum handlowo-us?ugowe dw󣨠osiedli, nie mo?e wi꣠dziwi栯becno?栾ndergroundu i innych subkulturowych form ?ycia lokalnego, zw?aszcza ?e przy placyku o wymiarach 40 X 40 metr󡠺 centralnie usytuowanym ziele񣼭 znajduj? siꠤwa dystrybutory napoj󡠡yskokowych. Dwadzie?cia metr󡠎a zach󤠍olejny ca?odobowy serwis tych?e.
Tak wi꣠?aweczki okalaj?ce trawnik stanowi? naturalny punkt zborny typowego lumpa i okazjonalnie zaprawiaj?cych kolesi, zamiast wytchnienia okolicznych mieszka񣳡 wychodzacych na spacer z dzie歊.
,,Mordy te nasze kochane" zachowuj? siꠎa og󳠜rednio uci??liwie i rzadko kiedy wzbudzaj? grozꎠNiemniej po okolicy kr꣊ siꠢ. du?o uczni󡠰obliskiej (niespe?na 100 metr󡠨sto !) szko?y, oraz matek z dzie歊 z r󡎊e nieodleg?ego przedszkola, id?cych po zakupy.
?
To wszystko sprawia, ?e osoby o konserwatywnych pogl?dach bole?nie odczuwaj? specyficzny klimat tego miejsca.
W?a?nie ich skarg꠰rzed?o?y? radny pan Rafa? Dorosi񳍊 z klubu PO.
Osobny b. obszerny pakiet postulat󡠤o w?adz Bemowa dotyczy? zagro?e񠍯munikacyjnych narastaj?ych lawinowo w zag?ꢊu budowlanym wzd?u? ulic G󲣺ewskiej i Powsta񣳡 ?l?skich. Sprawa zawsze by?a pal?ca, ale obecnie jest arcy alarmuj?ca. Dzielnica powinna wymusi栎a dewloperach branie pod uwagꠍomunikacyjnych potrzeb nap?ywaj?cych na Bemowo nowych mieszka񣳡. Koszarowiec na 1300 lokali usytuowany na wprost ratusza to tylko jedno z wyzwa񠎥 lata 2007-2010 dla sprawnego funkcjonowania w꺳a drogowego Bemowa Po?udniowego. Brak w?a?ciwego planu zagospodarowania przestrzennego tych rejon󡠯dbije siꠡ nied?ugim czasie zapa?ci?.
Radna pani Hanna G?owacka zwr󣊳a uwagꠎa konieczno?栤okonania analizy, akustycznej uci??liwo?ci, ul. G󲣺ewskiej w rejonie Nowych G󲣎 Analiza taka bꤺie podstaw? do wzniesienia ekran󡠤?wiekoch?onnych o jakie dopominaj? si꠭ieszka񣚠tych okolic.
Nawa? niepokoj?cych informacji jakie sp?yn곚 z m󡎊cy pr󢯡ali stonowa栰anowie v-ce burmistrz Szulczy񳍊 i burmistrz Dabrowski odbijaj?c niekt󲼠postulaty ku sto?ecznemu Zarz?dowi Dr󧠨np. problemy odcinka ul. Powsta񣳡 od ul. G󲣺ewskiej do ul. Radiowej, kt󲚠jest ?ci?le zwi?zany z przebiegiem trasy S8 wzd?u? ul. Dywizjonu 303.
Pan J. D?browski podkre?la?, i? plan komunikacyjnego zagospodarowania tych terenóˇ Šstnieje,
ale na tym końŁşš?a się Ťlarowno?ć Şego wypowiedzi co zamierza jego ekipa pocz?ć ˘y nie zi?ci? się Łzarny scenariusz.
Wydaje siꬠ?e przyst갵j?c do realizacji ambitnych plan󷠺wi?zanych z Euro 2012 sprawa dro?no?ci komunikacyjnej w naszej dzielnicy mog?aby i wymaga spektakularnych rozwi?za񮠂ior?c pod uwag꠪akie pieni?dze topi si꠷ modernizacje boisk przyszkolnych - milion z?otych za jeden obiekt to na dzie񠤯bry, a jak jeszcze do tego do?o?y栳tadionowe o?wietlenie, czy boisko do pi?ki pla?owej to ju? tylko CBA (jak w szkole przy ulicy Androllliego) mo?e ustali栺asadno?样ydatk󷠭 nale?a?oby pomy?le栣zy nie lepiej przyst?pi栤o modernizacji ulic.

Stopniowo sesja z rutynowo-sielankowej zacz곥 przeradza栳iꠡ ideowo-pragmatyczn?.?

2131.
Zanim zako񣺯no interpelacje i wnioski Zarz?d poinformowa? radnych o wzro?cie etatowego zatrudnienia w Ratuszu o 19 (!) os󢎌lt;/strong> W okresie obecnej kadencji, niespe?na rok, zwolniono 35 zatrudniono 54 osoby. Rozrost biurokracji jak wyja?niono, spowodowany zosta? zwiꍳzeniem kompetencji dzielnicowego urzꤾ.
Ciekawe, czy w wyniku zwyci곴wa sejmowego libera?󡏠zostanie odchudzona administracja na Bemowie, lub chocia?by przestanie si꠲ozrasta掠Co bꤺie jak kolejny raz zwiꍳz? jej kompetencje, czy trzeba bꤺie budowa校iꍳzy ratusz. Nasze obawy zostan? zweryfikowane za rok, a my jeszcze na kr󴍯 wracamy na sal꠯brad Sesji XVI / 07 by zanotowa栯statnie jej fragmenty.
Radna niezale?na Hanna G?owacka poruszy?a sprawꠡydatk󡏠kt󲼠jej zdaniem zosta?y nies?usznie zaliczone do niewygasaj?cych, a nast갎ie om󡊳a postaw꠰ana Krzysztofa Tyszkiewicza, kt󲚠podczas kampanii wyborczej do parlamentu pozwa? j? w trybie wyborczym do s?du za publiczne pom󡊼nie go o bardzo nisk? ucz곺czalno?栎a sesje Bemowa, kiedy to by? radnym. S?d z uwagi na p󟎚 termin pozew oddali?.
Poniewa? fakt sk?adania podpisu na li?cie obecno?ci radnych nie jest jednoznacznie dowodem bycia obecnym podczas posiedzenia - jak to bywa?o w przypadku obecnego pos?a na Sejm z ramienia PO pana Krzysztofa Tyszkiewicza - pani Hanna G?owacka zg?asza wniosek o potwierdzanie przez radnych obecno?ci na sesjach podpisem na li?cie obecno?ci r󡎊e? pod koniec sesji.
W obronie partyjnego kolegi zabra? g?os pan burmistrz Jaros?aw D?browski okre?laj?c pani? radn? jako osob꠺nan? ze swych kontrowersyjnych wypowiedzi, czy nawet k?amstw. Schodz?c z m󡎊cy da? do zrozumienia, ?e sprawa bꤺie mia?a ci?g dalszy.
I to by?by koniec relacji z listopadowej sesji Rady Dzielnicy m. st. Warszawy Bemowa. Wszyscy spo?ró¤ ˛2 radnych bior?cych udzia? w obradach, (ocena wizualna) uczestniczyli do końŁĄŽ Bezpo?redni udzia? obywatelski znikomy, by nie rzec zerowy.
Nastę°Ža sesja 19 grudnia 2007 roku w tym samym miejscu o tej samej porze.
Demokracja rozkwita w spo?ecze񳴡ie obywatelskim. Jednym z przejaw󡠤ojrza?ej demokracji jest liczny udzia?, w wydarzeniach istotnych dla naszej lokalnej zbiorowo?ci i wszꤺie tam gdzie rozstrzyga siꠎasza przysz?o?掌lt;/em>
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=671