www.bemowa.pl

:: TELEGRAM
Wiadomość dodana przez: Redakcja (2007-11-28 10:05:16)

Dzisiaj tj. w dniu 28 listopada 2007 r. o godz. 17:00  odbędzie się XVI / 07 sesja Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, z następującym porządkiem obrad:1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XV/07 z dnia 17.10.2007 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy   zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niŜ 4,5% alkoholu odbywających się na imprezach na otwartym powietrzu, wraz z załącznikiem (druk nr 83).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej po III kwartałach 2007 r. (druk nr 90).
5. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej wyłączenia LVII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 4 w Warszawie przy ul. K. Irzykowskiego 1a i włączenia go do Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie przy ul. K. Irzykowskiego 1a (druk nr 84).
6. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 4 w Warszawie przy ul. K. Irzykowskiego 1a oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład (druk nr 85).
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2007 r. (druk nr 87).
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (druk nr 88).
9. Informacja Zarządu nt. stanu realizacji siedziby PZPN oraz przygotowań do EURO 2012.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o oddanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, Dzielnica Bemowo, na terenie Parku Górczewska przy ulicy Kryształowej i Raginisa, na rzecz Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (druk nr 89).
11. Interpelacje i zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Grzegorz Popielarz
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=670