www.bemowa.pl

:: S8 a środowisko - konsultacje na Białołęce.
Wiadomość dodana przez: Artur Grzeszczyk (2006-06-05 01:14:10)

Przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy oraz Wojewody zapewniali, że trasa S8 nie będzie uciążliwa dla mieszkańców i środowiska.


Piątkowe spotkanie w UD Białołęka dotyczyło decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację dostosowania trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inwestora (GDDKiA), wykonawcy (firmy Transprojekt) oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także nielicznie zgromadzeni mieszkańcy. Nikłe zainteresowanie społeczności lokalnej wynikało z niefortunnej pory spotkania (piątek, godzina 10.00). Jak wyjaśniono – konsultacje musiały zostać zorganizowane w godzinach pracy urzędów publicznych.

Podczas omówienia stanu istniejącego podkreślono, że trasa AK była projektowana jeszcze w latach 70-tych i już wówczas była planowana jako trasa ekspresowa. Obecnie jezdnię tworzą 2 - 4 pasy ruchu; w planach jest jej poszerzenie do min 3 pasów z 5-metrowym pasem dzielącym jezdnie.

Podstawę prawną decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dostosowania trasy AK do parametrów drogi ekspresowej stanowią: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jak zauważono, Minister Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyrazili juz na ten temat pozytywną opinię.

Uczestnikom konsultacji zaprezentowane zostały wyniki prognoz wpływu przebudowy trasy AK na środowisko w aspektach: stanu powietrza, klimatu akustycznego, walorów przyrodniczych, wód oraz możliwych kolizji z obiektami zabytkowymi; przedstawiono także ocenę działań minimalizujących wpływ negatywny.

Według zapewnień ekspertów, obecnie normy hałasu wzdłuż trasy AK są przekroczone zarówno w dzień jak i w nocy. Jako, że zgodnie z prognozami ruch niezależnie od realizacji przebudowy będzie się zwiększał, należy spodziewać się dalszego wzrostu poziomu hałasu. W wariancie bezinwestycyjnym nie przewiduje się rozbudowy zabezpieczeń, przebudowa trasy daje możliwość ich zainstalowania.

Na terenie zabudowanym przewidziano budowę ekranów oraz modernizację tych już istniejących, natomiast w terenie wysokiej zabudowy, gdzie zwykłe ekrany byłyby niewystarczające, planowana jest budowa tzw. ekranów półtunelowych – byłaby to pierwsza inwestycja tego rodzaju w Polsce. Trasa przechodzi przez obszar Natura 2000 (istniejący teren „Dolina Środkowej Wisły” oraz projektowany „Wisła Środkowa”), jednak autorzy opracowania nie przewidują negatywnego oddziaływania na przyrodę argumentując, że tereny te znajdują się w obszarze wielkiego miasta, a mosty są obojętne dla obszaru przyrodniczego. Na terenie inwestycji nie znajdują się zabytki architektury ani zieleni, mogą znaleźć się zabytki archeologiczne – w tym wypadku przewiduje się przeprowadzenie odpowiednich prac ratowniczych.

Ponieważ spływy z drogi mogą przekraczać dopuszczalne normy zanieczyszczeń, projekt przewiduje zainstalowanie przy trasie urządzeń do segregacji zawiesin, które oczyszczałyby zanieczyszczoną wodę.

Przedstawiciele inwestora przekonywali, że realizacja inwestycji przebudowy trasy AK do warunków trasy ekspresowej przyniesie korzyści związane z likwidacją korków, ograniczeniem zanieczyszczeń i hałasu.

Ze względu na minimalną obecność mieszkańców po prezentacji nie rozwinęła się właściwie żadna dyskusja. Głos zabrali przedstawiciele organizacji Zielone Mazowsze, Zielona Białołęka, stowarzyszenia SISKOM oraz burmistrz Białołęki.

Burmistrz Białołęki podkreślił, że swoją opinię na temat trasy S8 uzależnia od tego, czy zostanie rozwiązany problem korków na ul. Głębockiej m. in. przez wycofanie z niej ruchu z S8.

Zapytany o konkretny termin realizacji budowy trasy przedstawiciel GDDKiA odpowiedział, że szczegółowego harmonogramu prac jeszcze nie ma. Rozpoczęcie robót będzie możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Na razie inwestor jest na etapie wykupywania gruntów pod trasę.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=345