Strona główna - najnowsze | Archiwalne | Dodaj wiadomość | Działy
wyszukiwarka:

Plan Bemowa i okolic

Rozkłady jazdy.
Tramwaje i Autobusy
ANKIETA IRB.
W jakich obszarach zasoby ekologiczne Bemowa kurczą się
leśnych.
parkowych.
zieleńcach.
kampinoskiego napowietrzania.
wodach oligoceńskich, artezyjskich.
smog świetlny, łuna miejska.
smog akustyczny, hałaśliwość.
smog fekaliczny i zapachowy, odzwierzęcy.
porządku miejskiego - chodniki, trawniki, jezdnie.
roślinności indywidualnej - balkonowej, osiedlowej.

[wyniki | ankiety]
Spis działów.
Aktualia
Bemowo
Warszawa
Polska
Europa
Świat
Kontakt z IRB
Warto przeczytać
Rugi warszawskie
Atak na emerytury
Wrak Rzeczpospolitej
Lech Kaczyński
Wywiad z byłym burmistrzem Bemowa Wł. Całką
ieb
Konkurs IRB 2008
Regulamin
II tura - finał
Cywilizacja..."
Cztery"
Gębon III ..."
Lubeka"
Sekunda"
Wielki Piątek"
Wirtualne dusze"
Kto pyta nie błądzi, czyli ...
wywiad, z Magdaleną Soszyńską-Kalinowską, wybraną po raz kolejny do Rady Dzielnicy Bemowo na lata 2006-2010. Należy do klubu radnych PiS. Aktualnie przewodniczy pracom komisji rewizyjnej.
Na jedno z pytań redakcji powiedziała Jeżeli istnieje możliwość zobaczenia, lub przeczytania informacji o wydarzeniu również w publikacjach niezależnych, napewno przyczynia się to do poszerzenia naszej wiedzy o życiu, które toczy sie wokół nas.


IRB . Czy pani zdaniem ciągła rozbudowa i modernizacja boisk szkolnych i obiektów sportowych powinna być kontynuowana, czy też widzi pani inne cele jako priorytety.

Moim zdaniem ilość ośrodków sportowych na terenie dzielnicy jest wystarczająca. Oczywiście należy zrealizować rozpoczęte prace gdyż placówki oświatowe które nie mają jeszcze zmodernizowanych boisk mogłyby czuć się pokrzywdzone. Należy zaznaczyć że koszty modernizacji są w tej chwili niższe niż poprzednio co niewątpliwie jest zasługą obecnego zarządu właściwie dobierającego wykonawców.
Obiekty które powstały i są modernizowane zaspokoją potrzeby naszej dzielnicy i należy tylko zadbać aby były właściwie wykorzystywane. Wymaga to stałej pieczy nad nimi ze strony Samorządu poprzez asygnowanie na ten cel środków do zapewnienia im stałego nadzoru oraz konserwacji bieżącej. Tak więc samo stworzenie obiektów to jeszcze nie koniec wydatków.

IRB. Burmistrz pan J. Dąbrowski zapałał ostatnio entuzjazmem do wzniesienia hali sportowej w naszej dzielnicy, co samo w sobie jest bardzo ambitnym przedsięwzięciem nie tylko finansowym, ale i architektoniczno-urbanistycznym, jak pani sądzi czy w chwili obecnej ma sens taki pomysł, gdyż lokalnych środków budżetowych, może zabraknąć na inne pilniejsze cele.

Ogólnie nasza dzielnica ma w wystarczającej ilości obiekty takie jak boiska czy baseny. Co prawda basen na Jelonkach przy ulicy Brygadzistów został zamknięty, ale wymaga jedynie gruntownej modernizacji. Natomiast hali z prawdziwego zdarzenia brakuje. Hala przy OSiR na ul. Obrońców Tobruku jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do poważnych imprez. Nowoczesna hala jest potrzebna w naszej dzielnicy po to, żeby baza obiektów przeznaczonych do czynnej rekreacji była kompletna, tzn. wszechstronna. Należy jednak, tak jak w przypadku boisk szkolnych, zagwarantować pełną dostępność tych obiektów dla ogółu mieszkańców dzielnicy. No i oczywiście trzeba rozważyć, kiedy taka inwestycja miałaby być realizowana, żeby nie kolidowała z już zaplanowanymi i rozpoczętymi.

IRB. Jak pani ocenia nową Ustawę Warszawską? Czy przyczyni się do sprawniejszego działania urzędów dzielnicowych i w jakich obszarach nowe uprawnienia będą wyraźnie przynosiły efekty?

Włączenie do zakresu działania dzielnic jednostek organizacyjnych zajmujących się głównie sprawami lokalnymi o zasięgu dzielnicowym, takich jak ośrodek pomocy społecznej lub OSiR usprawni działalność tych jednostek. Dotychczasowe kierowanie tego typu ośrodkami z poziomu miasta często nie uwzględniało specyfiki poszczególnych dzielnic i wydłużało proces decyzyjny. W tej chwili rada dzielnicy będzie miała większy wpływ na ich właściwe funkcjonowanie i wykorzystanie przydzielanych środków a także większe uprawnienia kontrolne w stosunku do tych jednostek.
Co do zwiększonych uprawnień Burmistrza do zarządzania majątkiem samorządu to niezupełnie nowa ustawa przekazuje wszystkie niezbędne do tego instrumenty prawne. W kwestii nabywania i zbywania nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy nadal decyzja będzie należała do Prezydenta, który w swoim zarządzeniu określi zakres i tryb działań w tych sprawach. Co do kompetencji dzielnic w pozostałych sprawach, to mają one zostać ustalone w odrębnej uchwale Rady Miasta. Tak więc sam statut nie nadaje wprost dzielnicom większej samodzielności niż dotychczas. W starej ustawie ograniczenia nie były aż tak restrykcyjne iż można mówić o zasadniczej zmianie polityki stołecznej w tej materii pod działaniem nowej ustawy. Dotychczas Prezydent mógł również wedle własnego uznania udzielać burmistrzom dzielnic szczególnych pełnomocnictw czy scedować uprawnienia w niektórych kwestiach.

IRB. Ale nowa ustawa na pewno da burmistrzowi swobodę w budowaniu biurokracji lokalnej, albo jej ograniczaniu. Skoro przekazuje mu sprawę tworzenia i obsadzania stanowisk w ratuszu i placówkach mu bezpośrednio podległych, np. BCK.

Nie jest to, aż tak przełomowe posunięcie gdyż już wcześniej warszawski ratusz przenosił te uprawnienia w dół i np. Bemowo miało to już wcześniej zapewnione.

IRB. Podsumowując nową Ustawę Warszawską czy przypisałaby jej pani znaczne podniesienie rangi decyzyjnej samorządu lokalnego, a nie jak dotychczas co najwyżej opiniodawczej roli.

Prawdę mówiąc nie zauważyłam jakiegoś przełomu w podniesieniu roli radnych w dzielnicach. Rady dzielnic nadal będą mogły jedynie wyrażać swoje opinie, stanowiska lub intencje. Już zachowanie w ustawie pisowni rada dzielnicy z małej litery i z dużej Rada Miasta sugeruje utrzymanie zasady ograniczonej suwerenności rad lokalnych, ale jeżeli przejdą z miasta jednostki organizacyjne, o których wcześniej mówiłam (Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej ) wówczas rada będzie miała szersze uprawnienia i wtedy rzeczywiście jej rola wzrośnie. Komisja rewizyjna rady nie mogła dotychczas przeprowadzać kontroli w tych placówkach.

IRB. Dla większości zwłaszcza młodych mieszkańców Bemowa i tego starego - od Boernerowa poczynając poprzez osiedla z wielkiej płyty Jelonek, Górc, Lotniska - na nowopowstających kończąc - istotne jest to jak będzie nasza dzielnica wyglądała za dwie trzy kadencje. Co zostanie z zapowiedzi zachowania w niej naturalnego bogactwa środowiska kiedy, raczej brzydka urbanistycznie, acz dynamiczna, ( dodałbym i chaotyczna ) ekspansja deweloperów na coraz to nowe obszary zieleni, tereny leśne, zabytkowe fortyfikacje, a także zakusy na lotnisko budzi niepokój, chwilami grozę.

Tak, jest obawa, że „chaos” budowlany, przyczyni się do uszczuplania i degradacji obszarów zielonych - to chyba pan miał na myśli używając słowa - dynamicznie. Podobnie trasy ekspresowe S8 i S7, które mam nadzieję uda nam się przekierować przy współdziałaniu z sąsiadami z dala od naszych osiedli, będą miały niewątpliwie niekorzystny wpływ na środowisko. Nasz klub zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach zmierzających do zakładania czy modernizowania, głównie w osiedlach z wielkiej płyty, wewnętrznych ogródków wyposażonych w atrakcyjne obiekty zabawowe pobudzające milusińskich do spontanicznego rozwoju psycho-ruchowego. Chcemy we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i oczywiście urzędem dzielnicy zagospodarować w ten sposób niewielkie obszary zieleni znajdujące się pomiędzy blokami. Zarządy spółdzielni są otwarte na pomysł takiej współpracy. Wzorem do naśladowania może być pierwszy z prawdziwego zdarzenia plac zabaw, który powstał na terenie spółdzielni „Rozłogi” - z inicjatywy jej zarządu. Stołeczny Ratusz uznał go za wzorowo zaprojektowany i wyróżnił pierwszą nagrodą w ogólnowarszawskim konkursie. Chcemy, aby takich ogródków na terenie dzielnicy było jak najwięcej.
Podobnie Forty Bema przekształcać się powinno nie tylko w nowoczesne centrum obiektów sportowych zdolnych spełnić wymagania światowej rangi imprez jak Euro 2012, ale przede wszystkim w miejsce ogólnodostępnej rekreacji plenerowej mieszkańców.
To jest oczywiście szkic działań bieżących i dalszych, ale jeśli chodzi o to jak Bemowo powinno wyglądać za dwie, trzy kadencje to nie ma dojrzałej wybiegającej w przyszłość koncepcji. Powoduje to jakby przypadkowe pojawianie się osiedli mieszkaniowych pozbawionych wszelkiego zaplecza w postaci chociażby przedszkoli, ośrodków zdrowia nie mówiąc o zintegrowanej z planowanymi autostradami sieci pierwszoplanowych dróg.
Oczywiście jedna kadencja nie wystarczy do zrealizowania jakiejkolwiek perspektywicznej koncepcji, zwłaszcza gdy nie ma syntetycznej wizji naszej dzielnicy. Dlatego właśnie wydaje mi się że jest dobry czas by Rada Dzielnicy usiadła razem i odrzucając, często małostkowe, animozje polityczne wspólnie z Zarządem przygotowała założenia do projektu nazwijmy to „Bemowo 2020’. Wierzę, że taka inicjatywa ma realne szanse powodzenia.

IRB. Sądzi pani, że jest możliwe by ta Rada i Zarząd wspólnie, ponad partyjnie, umiały przygotować wizjonerską koncepcje rozwoju Bemowa, stanowiącą podstawowy motyw działania i inspiracje dla kolejnych kadencji niezależnie od ich składu politycznego.

Tak. Wskazują na to moje bieżące doświadczenia z pracy w komisjach, gdzie wymagana jest stała współpraca z Zarządem. Jak dotychczas nie było z tym większych problemów.
Dlatego jestem jak najbardziej za podjęciem takiego wyzwania przez obecny zespół radnych. Trzeba też dodać, że w pracach nad wieloletnimi założeniami rozwojowymi dzielnicy istotną rolę odgrywają konsultacje obywatelskie uwzględniające wielorakie potrzeby, często wzajemnie sprzeczne, mikro enklaw jakich sporo w naszej dzielnicy.

IRB. Jak pani zdaniem wydawana przez Zarząd gazeta „Bemowo News” pełni swą funkcję promocyjną naszej dzielnicy.

Nie odpowiada mi zawartość merytoryczna tego pisma, o czym mówiłam już na posiedzeniach Rady. Generalnie brak jest w nim informacji, z których mieszkańcy mogliby w sposób praktyczny skorzystać. Nakład tego pisma znacznie się zwiększył. W tej chwili jest to 45 000 (!) egzemplarzy. Ponieważ prawie każdy mieszkaniec Bemowa powinien dostać do ręki tę gazetę, nie powinna się ona ograniczać się tylko do prezentacji udanych imprez czy osiągnięć Zarządu. Powinna służyć bardziej jako źródło informacji dla mieszkańców o takich sprawach jak np: gdzie można skorzystać z darmowych badań w ośrodkach zdrowia, kiedy, gdzie i kto może korzystać z boisk oraz sal sportowych i na jakich zasadach. Informacje te nie mogą ograniczać się tylko do okresów ferii i wakacji i powinny dotyczyć zarówno dzieci i młodzieży uczącej się jak i osób dorosłych. Seniorzy mają przecież możliwość nieodpłatnego korzystania z zajęć np. na basenie, ale muszą być o tym nieustannie informowani. Wiele osób nie korzysta z tego rodzaju ofert, bo o nich po prostu nie wie.
Moim zdaniem władze dzielnicy zapominają o tym, że nie każdy ma w domu komputer i internet. Zwłaszcza dla osób starszych i mniej zamożnych podstawowym źródłem wiedzy powinno być właśnie „Bemowo News”.

IRB. Czy powołanie Rady Programowej gazety „Bemowo News” zmieni ten stan rzeczy? Jak wiadomo to dzięki radnym klubu PiS powołano ją by zrównoważyć niezdrowe tendencje jakie dały się zauważyć przy redagowaniu jej zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej do Sejmu RP w zeszłym roku. Wasze środowisko wyraziło sprzeciw w arbitralnym zawładnięciu łamami tego pisma polegającym na lansowaniu programu i członków PO - partii pana burmistrza Jarosława Dąbrowskiego.
Podczas listopadowej sesji domagaliście się od pana Burmistrza wyjaśnień i zwoływania rady programowej, by w przyszłości tego rodzaju sytuacja nie miała miejsca.

Rada programowa z założenia miała się zbierać raz w miesiącu, by przedyskutować materiały przygotowane do publikacji w najbliższym wydaniu w celu zgłoszenia swoich uwag lub zaproponowania pewnych pomysłów, a także sprostować błędy lub odredakcyjne uwagi o charakterze komentarzy do publikowanych treści. Jako przykład można przytoczyć relację z ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Dzielnicy, gdzie autor wprowadza swój komentarz interpretacyjny, z odniesieniami do stanowiska klubu radnych PiS wobec opiniowanej uchwały, z którym nie możemy się zgodzić. Nasze zastrzeżenia zamierzamy zgłosić na najbliższej sesji.
Jeśli pismo redaguje jedną osoba, a jak nas poinformowano jest nią pan Zygrzak, to wiadomo że nie uniknie się błędów - chociażby ten (z tej samej, co wyżej wzmiankowana, relacji), że przewodniczący Rady zamykając sesję podał termin kolejnej w lutym 2008, gdy tymczasem przewodniczący podał termin 23 stycznia. To drobny przyczynek do zadumy nad zjawiskiem łatwej deformacji relacjonowanych wydarzeń, w tym wypadku jednoznacznych faktów, gdy nie ma możliwości niezależnego przejrzenia ich przed podaniem do druku. Tak poinformowana opinia publiczna, to oczywiście źle poinformowana.

IBR. Jaki jest skład Rady Programowej

W skład rady wchodzi po jednym członku z każdego klubu plus przewodniczy jej pracom pan G. Popielarz. Do tej pory Rada Programowa zebrała się raz. Będziemy jako klub domagać się aby miała ona realny wpływ na kształt kolejnych wydań „Bemowo News” i to przed oddaniem kolejnych numerów do druku.

IBR. Czego pani brakuje najbardziej w tej „Bemowo News”.

Biorąc pod uwagę, że nie każdy mieszkaniec dzielnicy ma dostęp do internetu chcemy zaproponować wprowadzenie strony czytelników gdzie byłyby publikowane listy mieszkańców naszej dzielnicy dotyczące różnych tematów – od codziennych bolączek poczynając, do opinii dotyczących planów rozwoju włącznie. Wszystko to, co jest widziane nie z okien ratusza, a z okien naszych domów miałoby tu swoje odbicie.

IBR. Na zakończenie spytam czy niezależne media potrzebne są w ukazywaniu mieszkańcom naszej dzielnicy co robi samorząd i ratusz. Pytam dlatego, że w ostatnim okresie Zarząd dokłada wielu starań i desygnuje na to niebagatelne środki by zagospodarować przestrzeń medialną na Bemowie.

Myślę, że wiele osób nauczonych doświadczeniem trochę z niedowierzaniem podchodzi do treści, które przedstawiają informatory oficjalne. Jeżeli istnieje możliwość zobaczenia lub przeczytania informacji o wydarzeniu również w publikacjach niezależnych na pewno przyczynia się to do poszerzenia naszej wiedzy o życiu, które toczy się wokół nas.
Radni nie powinni się bać kontaktu z mediami niezależnymi.

Dziękuje za rozmowę.
MW-B.
Maciej Wysiadecki-Banaś | 04.03.2008 komentarz[0] |
Adres IRB

Reklamuj się u nas
Rada Bemowa 2014 - 18
Cackowski M. ............ PiS
Chmiel Zb.
Klażyński W.
Niedziałek A.
Siwik K.
Świderska T.
Wierzchowski M.
Oborski J.............. ex PO
Rafalski P.
Ryszkowski M.
Sylwestrzak M.
Barciński K. ................. dB
Dąbrowski J.
Gala P.
Lorentowicz Ł.
Pietrzak M.
Schubert-Figarska W.
Zawistowski A.
Zięba A.
Czerska P. ....................PO
Przychodzień-Schmidt E.
Wośko-Matryba J.
Głowacka H. .......... ex SLD
Podpłoński R........ niezal.
Szczołek B.
Aktualnie IRB czyta -
2
Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Administrator
Zarząd
© 2004-2017 IRB. made in Poland.